Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prodávajícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí obchodní společnost VINEYARDS WINE IMPORTERS s. r. o., Palackého 715/15, 110 00 Praha 1, IČ: 27071197, DIČ: CZ27071197 a touto společností provozovaný internetový obchod "vina-francie.cz". Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu "vina-francie.cz". Prodávající je registrován jako správce osobních údajů v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů pod evidenčním číslem: 00038644.

Informace o kupujícím (jméno, příjmení, fakturační adresa, PSČ, e-mailová adresa, telefon) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Slouží výhradně pro potřeby prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám, s výjimkou poskytnutí nezbytných údajů přepravní společnosti pro dodání zboží. Kupující může požádat o výmaz či změnu osobních údajů z databáze prodávajícího prostřednictvím e-mailu: ivo@vineyards.cz, order@vineyards.cz.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Latest Blog